Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Louiszoon Health Club Amsterdam alsmede de activiteiten die onder de naam Louiszoon Health Club Amsterdam worden aangeboden.

Louiszoon Health Club Amsterdam: toegangspas voor een Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging.
Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging: de fysieke locatie waar Louiszoon Health Club Amsterdam wordt aangeboden.
Bedrijfsfitness: deelname aan Louiszoon Health Club Amsterdam tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, (i) waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan of (ii) waarbij de werknemer via de door Louiszoon Health Club Amsterdam voor de bemiddeling voor bedrijfsfitness aangestelde partij gebruik kan maken van Louiszoon Health Club Amsterdam.
Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met Louiszoon Health Club Amsterdam ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.
Extra: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding van Louiszoon Health Club Amsterdam kan worden afgenomen in aanvulling op het basis lidmaatschap.

Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van een Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging.
Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a.
Jeugdlid: een natuurlijk persoon tussen de 12 en 16 jaar die op eigen naam Lid is.
Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Louiszoon Health Club Amsterdam en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele Extra’s.

Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst
Thuisvestiging: de Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging die in de Overeenkomst wordt aangemerkt als thuisclub.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG
a. Lid worden bij Louiszoon Health Club Amsterdam kan op de volgende manieren:
1. een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.louiszoon.nl); of
2. het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging in te leveren of
3. telefonische inschrijving via 020-7751942 (gebruikelijke belkosten); of
4. de – in geval van Bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze.
b. Bij inschrijving via de website of telefonisch heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van Inschrijving die zijn beschreven in artikel 2a sub 2 en 4. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Louiszoon Health Club Amsterdam naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.
c. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een Lid  lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Louiszoon Health Club Amsterdam.
d. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Louiszoon Health Club Amsterdam, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
e. Uitsluitend op vertoon van een geldige Louiszoon Health Club Amsterdam pas krijgt een Lid of Deelnemer toegang tot de Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging. Louiszoon Health Club Amsterdam heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig in de vestiging binnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.
f. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, zijnde Jeugd- of Gezinsleden krijgen uitsluitend toegang tot de Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend Lid van 16 jaar of ouder. Inschrijving voor een jeugdlidmaatschap dient op de Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging te gebeuren met goedkeuring en ondertekening door de ouder / wettelijk vertegenwoordiger. Voor het gebruik van Extra\s kan Louiszoon Health Club Amsterdam aanvullende voorwaarden van toepassing verklaren.
g. In het geval van speciale acties kan Louiszoon Health Club Amsterdam aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.
ARTIKEL 3: Louiszoon Health Club Amsterdam PAS
a. De Louiszoon Health Club Amsterdam pas blijft te allen tijde eigendom van Louiszoon Health Club Amsterdam.
b. Overdraagbaarheid: Als het Lid een natuurlijk persoon is, is het de Gezinsleden van het Lid, niet toegestaan gebruik te maken van de Louiszoon Health Club Amsterdam pas van het Lid. Louiszoon Health Club Amsterdam kan op haar website aanvullende voorwaarden stellen aan de overdraagbaarheid van de Louiszoon Health Club Amsterdam pas.
c. Het Lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de Louiszoon Health Club Amsterdam pas en staat er voor in dat deze algemene voorwaarden en de huisregels van Louiszoon Health Club Amsterdam naleven.
d. Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de Louiszoon Health Club Amsterdam pas dient het Lid dit te melden bij de klantenservice van Louiszoon Health Club Amsterdam, waarna de Louiszoon Health Club Amsterdam pas geblokkeerd wordt voor toegang tot de Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging. De betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht (zie ook art.5e).
e. Na verlies of diefstal kan een Louiszoon Health Club Amsterdam pas op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het zoek raken van de Louiszoon Health Club Amsterdam pas, wordt hiervoor via SEPA automatische incasso of eventueel via pinbetaling op de club, een vervangingsbijdrage in rekening gebracht.
ARTIKEL 4: OPENINGSTIJDEN
a. Louiszoon Health Club Amsterdam bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.
b. Louiszoon Health Club Amsterdam is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
c. Louiszoon Health Club Amsterdam is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) de vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
d. Louiszoon Health Club Amsterdam is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
e. Indien de in de Overeenkomst vermelde Thuisvestiging om wat voor reden dan ook geen (sport)faciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een andere Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging kan sporten, en gaat, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de Overeenkomst en de machtiging tot SEPA automatische incasso automatisch over op een andere Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging, met dien verstande dat de andere Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging binnen een straal van 5 kilometer van de in de Overeenkomst vermelde Thuisvestiging ligt.
f. Louiszoon Health Club Amsterdam is gerechtigd om de Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen. Indien er na de sluiting of verhuizing geen Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging in een straal van 5 kilometer van de in de Overeenkomst vermelde Thuisvestiging ligt, krijgt het Lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van sluiting of verhuizing.

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING
a. Een Overeenkomst bij Louiszoon Health Club Amsterdam wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de Ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, danwel een maandelijks opzegbare overeenkomst, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.
b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid, de een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Louiszoon Health Club Amsterdam, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
c. Louiszoon Health Club Amsterdam behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden, met uitzondering van het maandelijks opzegbare lidmaatschap, waarbij het inschrijfgeld niet opnieuw behoeft te worden voldaan indien het Lid opnieuw Lid wenst te worden binnen een jaar na de einddatum van de laatste Overeenkomst van het betreffende Lid.
d. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.louiszoon.nl of bij de balie van Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging op te vragen.
e. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
f. Betaling van het lidmaatschap dient bij een Overeenkomst waar is gekozen voor jaarbetaling te geschieden per jaar vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval indien deze Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een Overeenkomst voor een jaar met termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand.
Indien het Lid kiest voor een maandelijks opzegbare Overeenkomst, dient deze overeenkomst maandelijks vooruit te worden voldaan via SEPA automatische incasso tegen de voor deze Overeenkomstvorm vastgestelde tarieven.
g. Bij niet tijdige ontvangst door Louiszoon Health Club Amsterdam van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Louiszoon Health Club Amsterdam is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
h. Een Louiszoon Health Club Amsterdam pas wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Louiszoon Health Club Amsterdam de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.
i. Louiszoon Health Club Amsterdam behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
j. Indien het Lid, geen gebruik maakt van de Overeenkomst of de Extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
k. Louiszoon Health Club Amsterdam behoudt zich het recht voor om de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.
l. Indien Lid en/of Deelnemer gaat verhuizen krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
m. Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van Louiszoon Health Club Amsterdam aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP
a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (info@louiszoon.nl), via de website (www.louiszoon.nl) of, per brief (Louiszoon Health Club Amsterdam, Eliza van Calcarstraat 2, 1068RR Amsterdam). Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: volledige naam van het Lid. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij Louiszoon Health Club Amsterdam klantenservice opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert Louiszoon Health Club Amsterdam dit middels een aangetekend schrijven te doen. 
b. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.
c. Louiszoon Health Club Amsterdam behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Louiszoon Health Club Amsterdam, het Lid de toegang tot de Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
d. Opschorting of bevriezing van het abonnement is eenmaal per lidmaatschapsjaar mogelijk bij zwangerschap en/of langdurige ziekte of blessure. Dit kan voor een periode van maximaal 6 maanden en gaat in per volle kalendermaand. De incasso wordt voor dezelfde periode (per kalendermaand) bevroren. Na hervatting van het actief lidmaatschap, wordt de incasso weer geactiveerd.
Bij tijdelijke onderbreking van de activiteiten door ziekte, verzuim of vakantie kan de contributie niet worden bevroren. Voor bevriezing dient de consument een zwangerschaps- of doktersverklaring te overleggen. Een schriftelijk verzoek met kopie van deze verklaring moet worden gestuurd naar Louiszoon Health Club Amsterdam t.a.v. dhr. D. Louiszoon. Het Lid ontvangt bij akkoord een bevestiging van Louiszoon Health Club Amsterdam. Situaties van overmacht, worden door de directie op grond van een schriftelijk verzoek beoordeeld.
e. Indien het lidmaatschap dat is verlengd voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, zal Louiszoon Health Club Amsterdam het door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de jaarbetaling te vervallen. Het teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Louiszoon Health Club Amsterdam, is geheel voor eigen risico van het Lid.
b. Louiszoon Health Club Amsterdam en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.
c. Het Lid zal zowel Louiszoon Health Club Amsterdam als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
d. Louiszoon Health Club Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

ARTIKEL 8: KLACHTEN
In geval van klachten met betrekking tot Louiszoon Health Club Amsterdam dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Gastheer/vrouw en in tweede instantie tot Louiszoon Health Club Amsterdam, zoals beschreven op de website (www.louiszoon.nl).

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS
a. Louiszoon Health Club Amsterdam verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
b. Louiszoon Health Club Amsterdam verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Louiszoon Health Club Amsterdam en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Louiszoon Health Club Amsterdam.
c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Louiszoon Health Club Amsterdam kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Louiszoon Health Club Amsterdam.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Louiszoon Health Club Amsterdam aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Louiszoon Health Club Amsterdam zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de Thuisvestiging is gevestigd.

ARTIKEL 11: TOT SLOT
a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Louiszoon Health Club Amsterdam te accepteren en hiernaar te handelen.
b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Louiszoon Health Club Amsterdam zijn terug te vinden op www.louiszoon.nl en op te vragen bij de balie van een Louiszoon Health Club Amsterdam vestiging.
c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Louiszoon Health Club Amsterdam en het Lid.

Fitter worden?

Probeer het een dagje bij Louiszoon Health Club Amsterdam!

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m Donderdag
7:00 – 22:00
Vrijdag
7:00 – 20:00
Zaterdag & Zondag
8:00 - 14:00

CONTACT

Sportcentrum Caland (2e verdieping)
Eliza van Calcarstraat 2
1068 RR Amsterdam

020 775 1942
info@louiszoon.nl